Γεώργιος Καλούδης
6948173832

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί, ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό και δικαιοδοτικό όργανο, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). 

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών:

α) Κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και ομοσπονδιών.

β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων ή ομοσπονδιών που προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., εφόσον αφορούν αα) την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ββ) την εγγραφή ή τη μεταγραφή αθλητών, γγ) τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή δδ) την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων. 

γ) Κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων αθλητικών σωματείων που επιβάλλουν κάθε είδους ποινές στους αθλητές τους, εφόσον το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπει επικύρωση των πιο πάνω ποινών από αυτήν. 

δ) Κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του ν. 2725/1999. 

ε) Κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου 119 του ν. 2725/1999, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του ν. 2725/1999.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αθλητικό Δίκαιο

Γεώργιος Καλούδης
|
Δικηγόρος
|
Ιθάκης 8, Χαλάνδρι, ΤΚ. 15233
|
info@athleticslaw.gr
|
6948173832
AthleticsLaw © 2021 – 2024 All Rights Reserved
|
Powered by NVG
Πολιτική Απορρήτου
menu