Γεώργιος Καλούδης
6948173832

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Τα αθλητικά σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες, για τα αθλήματα που καλλιεργούν, δικαιούνται να ζητήσουν την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης. Η ομάδα μας παρακολουθεί σε καθημερινό επίπεδο τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις και αναλαμβάνει κατόπιν νομικού ελέγχου:

- Αιτήσεις χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου, ενώσεως ή ομοσπονδίας

- Συγχώνευσης αθλητικών σωματείων

- Αλλαγής επωνυμίας σωματείου

- Διάλυσης σωματείου

- Εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αθλητικό Δίκαιο

Γεώργιος Καλούδης
|
Δικηγόρος
|
Ιθάκης 8, Χαλάνδρι, ΤΚ. 15233
|
info@athleticslaw.gr
|
6948173832
AthleticsLaw © 2021 – 2024 All Rights Reserved
|
Powered by NVG
Πολιτική Απορρήτου
menu